REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
W NIEGOWIE

 

Cmentarz Parafialny w Niegowie jest cmentarzami katolickim działającym w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31.01.1959 r. (Dz. Ust. Nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami, oraz ustawy konkordatowej z dn. 28.07.1998 r. (dz. Ust. nr 51, poz. 318) i ustaloną praktyką cmentarną w zakresie uprawnień do chowania i grobów.

 

Umożliwiając oddawanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie do poniższego Regulaminu:

 

§ 1. Ustalenia porządkowe

1. Biuro Zarządu Cmentarza (ZCN) mieści się przy parafii Świętej Trójcy w Niegowie, ul. Kościelna 41, czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 9.00, oprócz świąt państwowych i kościelnych.

2. Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 7.00 – 20.00. W okresie od 1 października do 31 marca od godz. 8.00 do zmroku.

3. Na Cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody ZCN.

4. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

    W święta kościelne i państwowe oraz w dniach; 2 maja; 6, 13 i 14 sierpnia; 30 i 31 października; 2 i 3 listopada nie można prowadzić prac cmentarnych.

    Zasady prowadzenia robót cmentarnych i uzyskania pozwoleń zawiera §2 regulaminu.

5. Ustawienie i kształtowanie elementów architektonicznych (nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu itp.), może nastąpić po uzyskaniu zgody ZCN na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń dostępnych w biurze ZCN oraz wniesieniu opłat wg cennika.

    Elementy zamontowane bez zgody ZCN będą demontowane i usuwane z Cmentarza, a kosztami demontażu będzie obciążony dysponent grobu lub wykonawca. Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów jest zabronione. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na powyższe wydaje ZCN.

    ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA PRAC CMENTARNYCH BEZ ZGODY ZCN.

6. Zabrania się wstępu na teren Cmentarza osobom nietrzeźwym.

7. Zabrania się wprowadzania na Cmentarz zwierząt.

8. Wjazd wszelkimi pojazdami na Cmentarz możliwy jest za zgodą ZCN.

9. Pielęgnacja grobów należy do obowiązków osób opiekujących się grobem.

10. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją mogił, należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych przy bramie od strony południowej Cmentarza. Zabrania się składania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych.

11. Wykup miejsca pod grób odbywa się w biurze ZCN, a potwierdzeniem nabycia jest umowa o miejsce na Cmentarzu i rachunek opłaty za to miejsce.


  • Za groby murowane po upływie 20 lat obowiązuje opłata za korzystanie z substancji cmentarza (KTSC) tj. wywóz śmieci, prace porządkowe, dostęp do bieżącej wody, pielęgnacja drzew i zieleni (ewentualna wycinka), remonty i inwestycje na cmentarzach, prace kancelaryjno – terenowe.
  • Za groby ziemne po upływie 20 lat od pogrzebu, obowiązuje ponowienie opłaty. W przypadku braku opłaty, grób przechodzi na własność Zarządu Cmentarza i może być ponownie użyty.
  • Po wniesieniu opłaty istnieje możliwość przekwalifikowania grobu ziemnego na murowany.
  • Za zgodą ZCN i wniesieniu opłaty istnieje możliwość stworzenia nowych miejsc w starym grobie poprzez głębsze wkopanie szczątek.
  • Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie, jak przy pogrzebie nie sprzedajemy.


12. Osoby odwiedzające Cmentarz prosi się o informowanie Biura ZCN o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.

13. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości.

 

§ 2 Zasady prowadzenia prac cmentarnych

 

1. Prace cmentarne na Cmentarzu w Niegowie mogą wykonywać uprawnione podmioty, posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej min. 30 000 zł.

2. Prace zleca dysponent grobu, a wykonawca ma obowiązek okazania w ZCN aktualnych dokumentów rejestrowych, polisy OC, o których mowa w pkt.1.

3. Celem uzyskania przepustki na montaż nagrobka lub inną pracę cmentarną, wykonawca składa wypełnioną deklaracje zawierającą szkic z wymiarami nagrobka lub opis planowanych robót oraz podpisuje oświadczenie wykonawcy.

4. Po uzyskaniu zgody ZCN, wykonawca prac cmentarnych, wnosi opłatę za przepustkę oraz pozostawia kaucję zwrotną, celem zabezpieczenia wykonanych robót wg. regulaminu ZCN i ustala termin wjazdu na cmentarz.

5. Przepustka na roboty cmentarne jest ważna 30 dni od daty wystawienia.

6. Wymiary nagrobków określają obowiązujące wytyczne, wynikające z zarządzenia ZCN, dostępne w Biurze ZCN. Standardowy nagrobek pojedynczy nie może przekraczać odpowiednio wymiarów: szerokość 130 m, długość 260 cm, wysokość 180 cm liczona od poziomu grobowca.

    Przy wymianie starego nagrobka na nowy, należy zachować istniejące wymiary. Obowiązuje wcześniejsze złożenie projektu nagrobka do zatwierdzenia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu ZCN oraz wykonania prac wg. projektu w złożonej deklaracji. Nie może prowadzić robót nieuwzględnionych w deklaracji i przepustce.

8. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia otoczenia robót przed uszkodzeniami, zniszczeniem i zabrudzeniem. Przed wykonaniem prac, przeprowadzona jest kontrola stanu grobu i jego otoczenia, która będzie weryfikowana przy odbiorze prac.

9. Zabronione jest pozostawienie zabrudzeń, gruzu, śmieci i nadmiaru ziemi.

10. Prace kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00. Do godz. 16.00 pojazdy wykonawców powinny opuścić cmentarz. Zamykana jest brama wjazdowa.

11. Wjazd na teren cmentarza odbywa się po uprzednim ustaleniu i za okazaniem ważnej przepustki. Przy wjeździe i wyjeździe wykonawca ma obowiązek poddania kontroli materiały wjeżdżające i wyjeżdżające. Rejestrowana jest data i godzina wjazdu i wyjazdu.

12. Upoważniony przedstawiciel ZCN ma prawo przerwać ustalone prace, wydać zakaz wykonywania prac lub nakaz opuszczenia cmentarza, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków porządkowych i postanowień regulaminu.

13. Wykonawca prac kamieniarskich zgłasza zakończenie prac do upoważnionego przedstawiciela ZCN i poddaje się procedurze odbioru. Po pozytywnym odbiorze odbiera w ZCN wpłaconą kaucję (na podstawie podbitej karty odbioru prac).

14. W przypadku negatywnego odbioru prac kaucja zostaje zatrzymana na poczet kosztów i zobowiązań zawartych w regulaminie ZCN. Po upływie 14 dni od negatywnego odbioru robót i nie dostosowania się do przepisów regulaminu, wykonawca traci kaucję oraz traci możliwość prowadzenia prac na Cmentarzu w Niegowie. Wdrażana jest procedura windykacyjna.

15. Upoważnionymi do kontroli i nadzoru z ramienia ZCN są:
      Ks. Andrzej Rybicki – proboszcz parafii oraz osoby przez niego wskazane.